puzzle de mataro

Català

peces de xocolata de difernts colors i origens combinats amb diferents toppings